ග්රන්ථ නාමාවලිය

  1. නවීන වෛද්ය විද්යාවෙහි ඇනොබලික් චිකිත්සාව, විලියම් එන්. ටේලර්. MD, පිටුව 75-120
  2. ඖෂධ, ක්රීඩකයන් හා භෞතික කාර්ය සාධනය, ජෝන් ඒ. තෝමස් විසින් සංස්කරණය කරන ලද 27-30 පිටුව
  3. ඔස්ටියෝපොරෝසිස්: එන්.ඒ.ආර්. ෆ්රැන්සිස් විසින් සංස්කරණය කරන ලද රෝග පාලනය සහ කළමණාකරණය, 101-130