ආශ්රිත

  1. කර්සාකස්, ආර්. (2010). සැලසුම්කරු ස්ටෙරොයිඩ්. තුළ ජෛව රසායනික මූලධර්ම, ප්රතිඵල සහ විශ්ලේෂණය(155-185). ස්ප්රින්ටර්, බර්ලින්, හයිඩෙල්බර්ග්.
  2. ප්ලාස්ටික්, PI (2011). මාංශ පේශි වර්ධනයට ඇති වන ආසාත්මිකතාව. ප්රදාහය, 5.
  3. මැග්සිකාක්, කේ., ඔස්මාන්, එන්., ටේරෝහා, ඒ, ඩින්, ජේ, සහ ෆාගන්, ජේ. එම්. (2011). ප්රෝ හෝර්මෝන හා ශරීරය පිළිබඳ රූප: කොපමණ විශාලද?