යොමුව:

  1. හැරිස් රොන්; සැබෑ කාය වර්ධන: මාංශ පේශි (25) xnumx වසර වලින් xNUMX
  2. නාමන්; කාය වර්ධන සහ ස්ටෙරෝයිඩ්: මගේ පුද්ගලික කතන්දරය (2017)
  3. ලෙහාන් පැට්ටික්; Anabolic Steroids (2004). P.106, 108, 109, 111-116,120.
  4. Spellwin Geaorge; ටෙස්ටොස්ටෝන් ස්ටෙරෝයිඩ් සයිකල්: Ultimate Sustanon 250 චක්රය (2015)
  5. ටිලින් ඇන්ඩෘ; ඩෝoper Next Door: කාර්ය සාධනය ඉහළ නැංවීම මගේ නපුරු සහ සාහසික වසර ... (2011) p 38,
  6. කොලින්ස් රික්; නීතිමය ඇදුම: ඇමරිකාවේ ඇනලොග් (2002) p172, 173,427
  7. Chiu MC ළමා ළමා අත්පොත (2019) p.419