නිෂ්පාදන නාමාවලිය - BUYAAS ඇනබලික් ස්ටෙරොයිඩ්

නිෂ්පාදන නාමාවලි

PCටී ශ්‍රේණි Trenbolone මාලාව වෙනත්
Letrozole ≥98%

Exemestane ≥98%

Anastrozole ≥98%

Fluoxymesterone ≥98%

ටොමිසීෆෙන් සයිට්රේට් ≥98%

ක්ලිමිපෙන් සයිට්රේට් (Clomid) ≥98%

Trenbolone ≥98%

Methyltrienolone ≥98%

Trenbolone ඇසිටේට් ≥98%

Trenbolone enanthate ≥98%

Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate ≥98%

Pregabalin ≥98%

බ්‍රෝමන්ටේන් ≥98%

ටැඩාලෆිල් (සියාලිස්) ≥98%

අයිසොප්‍රොපයිල්බෙන්සයිලමයින් ≥98%

ටියුලෝබුටෙරෝල් හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් ≥98%

2-CARBOMETHOXY-3-TROPINONE ≥98%

නන්දොලානෝන් මාලාව Oරැල් ස්ටර්oids PCT මාලාව
Mestanolone ≥98%

Dehydronandrolon ≥98%

Nandrolone Laurate ≥98%

නන්ඩ්රොලේන් සයිපන්සිටේ ≥98%

නන්ඩුලෝන් ප්රොසිනොට් ≥98%

Nandrolone (ඩුරbololin) ≥98%

Nandrolone Undecanoate ≥98%

Trestolone ඇසිටේට් (MENT) ≥98%

Nandrolone Decanoate (DECA) ≥98%

නන්ඩ්රොනෝන් ෆෙනයිල් ප්රෝපියෝටේට් (NPP) ≥98%

Methandriol ≥98%

ඔක්සන්ඩ්රෝන් (Anavar) ≥98%

ස්ටැනෝසොලෝල් (වින්ස්ට්රෝල්) ≥98%

Oxymetholone (Anadrol) ≥98%

Liothyronine Sodium (T3) ≥98%

Methandrostenolone (Dianabol) ≥98%

4-ක්ලෝරෝහයිඩ්රොමයිල්ටස්ටosterone ≥98%

Letrozole ≥98%

Exemestane ≥98%

Anastrozole ≥98%

ටොමිසීෆෙන් සයිට්රේට් ≥98%

Fluoxymesterone ≥98%

ක්ලිමිපෙන් සයිට්රේට් (Clomid) ≥98%

ටෙස්ටොස්ටෝන් මාලාව මෙතේන්වෙලෝන් මාලාව

බෝල්ඩෙනන් මාලිගය

ටොස්ටොස්ටෝන් ≥98%

Sustanon 250 ≥98%

ටොස්ටොලේන් ඇසිටේට් ≥98%

Mesterolone (Proviron) ≥98%

17-මෙතිල්ස්ටස්ටosterone ≥98%

ටෙස්ටොස්ටෝන් එනාටේට් ≥98%

ටොස්ටොලේන් සයික්සීනේට් ≥98%

ටොස්ටොලේන් ඩයනයෙනේට් ≥98%

ටොස්ටොලේන් ප්රොපියරිටි ≥98%

ටොස්ටොලේන් සමෝසාක්රෝටේට් ≥98%

ටොස්ටොලේන්ඔන් නොකැඩිනේට් ≥98%

ටෙස්ටොස්ටෝන් ෆීනයිල්පේපිරේට ≥98%

1-ටෙස්ටොස්ටෝන් (ඩයිහයිඩ්රොබඩෙලෝන්) ≥98%

4-ක්ලෝරෝටෙස්ටොස්ටෝන් ඇසිටේට් (ටර්නෙබෝල) ≥98%

මෙතේනොලෝන් ඇසිටේට් ≥98%

Methenolone enanthate ≥98%

ඩ්රොස්ටොලෝන් මාලාව

ස්ටැනලෝන් ≥98%

Methasteron ≥98%

මාස්ටන් එන්තනාටේ ≥98%

ඩ්රොස්ටෝල්ලෝන් පොපියනේට් ≥98%

Boldenone ≥98%

බෝල්ඩනන් ඇසිටේට් ≥98%

Boldenone Undecylenate ≥98%

Boldenone Cypionate ≥98%